ISSN 2074-9414 (Print),
ISSN 2313-1748 (Online)

HETEROGENEOUS CRYSTALLIZATION OF LACTOSE IN TECHNOLOGY OF SWEETENED CONDENSED MILK

Abstract
The article deals with heterogeneous crystallization in the production of sweetened condensed milk. The research results on heterogeneous lactose crystals and simulation seed material are shown. Technological schemes of sweetened condensed milk and milk-containing product using the integrated process of heterogeneous crystallization are presented.
Keywords
Lactose, heterogeneous crystallization, sweetened condensed milk, imitation seed materials
REFERENCES
  1. Golubeva, L.V. Hranimosposobnost' molochnyh konservov / L.V. Golubeva, L.V. Chekulaeva, K.K. Polyanskiy. - M.: DeLi print, 2001. - 115 s.
  2. Hramcov A.G. Molochnyy sahar / A.G. Hramcov. - M.: VO «Agropromizdat», 1987. - 224 s
  3. Chekulaeva, L.V. Tehnologiya produktov konservirovaniya moloka i molochnogo syr'ya / L.V. Chekulaeva, K.K. Polyanskiy, L.V. Golubeva. - Voronezh: Izd-vo VGU, 1996.
  4. Radaeva, I.A. Tehnologiya molochnyh konservov i zameniteley cel'nogo moloka / I.A. Radaeva, V.S. Gordeziani, S.P. Shul'kina. - M.: Agropromizdat, 1986 - 350 s.
  5. Portnov, V.N. Vozniknovenie i rost kristallov / V.N. Portnov, E.V. Chupronov. - M.: Izd-vo fiz.-mat. lit., 2006.
  6. Rosenberger, F. Fundamentals of Crystal Growth / F. Rosenberger. - Berlin, 1979.
  7. Hartel, R.W. Crystallization In Foods / R.W. Hartel. - N. Y.: Kluwer Academic Publishers, 2001.- 325 r.
  8. www.wikipedia.org.
  9. www.xumuk.ru i dr
How to quote?
About journal

Download
Contents
Abstract
Keywords
References